Ressursid majanduses

Mis on ressursid?

Kõige üldisemas mõistes tähistatakse sõnaga ressurss kõikmõeldavaid vahendeid ja tagavarasid, mida on võimalik kasutada. Tavaliselt on millegi tootmiseks mõeldud ressursid piiratud. See tähendab, et inimeste piiramatute vajaduste rahuldamiseksja soovitud hüviste tootmiseks ei jätku selliseid ressursse, mida me saaksime kasutada tasuta.

Tutvume ressurssidega, mida kasutatakse kaupade ja teenuste valmistamisel ehk tootmisel. Majandusteaduses nimetatakse neid ressursse tootmisteguriteks.

Tootlike ressursside ehk tootmistegurite hulka kuuluvad: maa, tööjõud, kapital ja ettevõtlikkus.

Maa kui ressursi all mõistetakse majanduses seda osa looduskeskonnast, mida inimene oma majandustegevuseks kasutab. Siia kuuluvad:

  • põllumajanduslikud maad - kasutatakse taime- ja loomakasvatuses
  • veekogud (jõed, järved, mered) - kalandus, kalakasvatus, laevandus
  • maavarad (nafta, gaas, põlevkivi jne.) - kasutatakse toodete valmistamisel tooraine või energiaallikana
  • mets - puitu kasutatakse mööbli-, paberi- ja tselluloositööstuses ning ehituses
  • atmosfäär, kliima, ilmastik - mõjutavad paljusid majandustegevusi
  • maaomand tootmisüksuse rajamiseks

Maa kui ressursiga seonduvat hinnatakse taastuvuse seisukohalt. Loodusvarad jaotatakse taastuvateks ja taastumatuteks loodusressurssideks. Taastuvaid loodusressursse saab korduvalt kasutada või nad taastuvad mingi aja jooksul. Näiteks mets, vesi, muld. Mittetaastuvad ressursid ei taastu. Näiteks maavarad.

Töö kui ressursi hulka kuuluvad inimeste vaimsed ja füüsilised jõupingutused, mida kasutatakse hüviste valmistamiseks. Tööjõu moodustavad kõik tööealised töötavad ja aktiivselt tööd otsivad inimesed. Tööealise elanikkonna hulka kuulub lisaks tööjõule ka mitteaktiivne rahvastik.

Kapitali kui ressursi hulka kuuluvad kõik varasemas tootmistegevuses loodud tootmisvahendid (hooned, tööriistad ja masinad), mida kasutatakse uute toodete ja teenuste (hüviste) valmistamisel.

Ressursside hulka loetakse ka ettevõtja ja ettevõtlikkus. Just tänu ettevõtlikkusele leiavad kasutamist teised ressursid. Ettevõtlikkus on hoiak, mida iseloomustavad loov ja uuenduslik mõtlemine, riskijulgus ja arukas juhtimine. Ettevõtja on isik, kes tegutseb äris kasu saamiseks ja kannab sellesse ärisse tehtud isiklikke investeeringute kaotamise riske.

iDevice ikoon ARUTELU
Mis Sinu jaoks on ettevõtlikkus, selgita oma sõnadega!

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License