Distantsõppe periood pikeneb – vastused korduma kippuvatele küsimustele

Seoses eriolukorraga pikendas Haridus- ja Teadusministeerium distantsõppe perioodi veel vähemalt kahe nädala võrra. Samuti lükatakse edasi riigieksamite toimumise periood ning eriolukorra ajal ei toimu ka kutseeksameid.

Koolil tuleb kehtivast eriolukorrast tulenevalt kavandada tegevusi  arvestades võimalust, et õppetöö tavapärane korraldus ei taastu enne mai algust. Haridus- ja Teadusministeeriumist on kool saanud järgmised vastused korduma kippuvatele küsimustele:

Kui kaua koolid eriolukorra tingimustes suletud on?

Otsuse distantsõppe jätkumise vajaduse kohta teeb iga kahe nädala tagant Vabariigi Valitsus, lõplikku tähtaega pole võimalik praegu öelda. Tänasele informatsioonile tuginevalt võivad Eesti koolid jääda suletuks vähemalt üldhariduskoolide koolivaheaja lõpuni (IV vaheaeg 20. aprill – 26. aprill 2020).

 

Mis saab kutseeksamitest? Kas nüüd tohib lõpetada kooli lõpueksamiga?

Kutseõppe lõpetamise tingimused pole eriolukorra tõttu muutunud ning on reguleeritud kutseõppeasutuse seaduses ja kutseharidusstandardis. Kutseeksamid lükatakse edasi kuni olukorra paranemiseni ja võimaluste tekkimiseni.

Vastavalt kutseharidusstandardile tuleb õppe lõpetamiseks sooritada kutseeksam või kui see pole võimalik või ebaõnnestus, siis erialane kooli lõpueksam. Ka juhul, kui kutseeksam on sooritatud negatiivsele tulemusele. Kui õppekavas on lõpetamise nõudeks kutseeksam, siis tuleb see ka sooritada.

Kutseeksamite toimumise kohta annab täpsustavat infot SA Kutsekoda, kontaktisik Maaja-Katrin Kerem, tel 679 1703, e-post: katrin.kerem@kutsekoda.ee .  

 

Kui kutseeksamid edasi lükatakse, mis saab kutsekooli lõpetamisest?

Kutseõppe lõpetamise tingimused pole muutunud, lõpetamiseks tuleb sooritada kutseeksam või kui see pole võimalik või ebaõnnestus, siis kooli lõpueksam. Distantsõppe  ajal ei ole võimalik sooritada ei kutse- ega lõpueksamit, need lükkuvad edasi kuni olukorra muutumiseni. Seega on võimalik, et lükkub edasi ka kutseõppe lõpetamine. 

 

Kas nominaalne õppeaeg pikeneb automaatselt?

Vastavalt kutseharidusstandardile (§ 4 lg 2) on koolil õigus kohandada õpet nii, et õppekavaga seatud eesmärgid ja õpiväljundid saavutatakse keskmisest arvestuslikust õppeajast lühema või pikema ajaga. Õppekava nominaalkestus sellest automaatselt ei pikene, kuid võib pikeneda õppijate individuaalne õppeaeg (vastavalt KutÕS § 32 lõikele 8). HTM töötab välja lahenduse õppeaja pikendamiseks seoses eriolukorras toimuva distantsõppega ja informeerib koole sellest esimesel võimalusel.

 

Mis saab lõpueksamitest?

Seoses eriolukorraga lükatakse edasi gümnaasiumi lõpueksamite toimumise periood. Uued eksamiajad sõltuvad eriolukorra kestusest. Kindlasti ei alustata eksamitega varem kui kaks nädalat pärast tavapärase õppekorralduse taastumist. 

 

Mis saab siis, kui eriolukord kestab suvevaheajani? Kas eksamid toimuvad suvel või ei ole võimalik kooli lõpetada?

Juhul, kui eriolukorra kestust pikendatakse ning see ulatub suvevaheaja alguseni, peab ministeerium otstarbekaks, et koolid lõpetatakse jooksvate hinnete alusel.

 

Mis saab siis, kui eksamitulemused on aluseks gümnaasiumi, kutsekooli või ülikooli sisseastumisel? 

Gümnaasiumi, kutseõppeasutusse ja kõrgkooli vastuvõtmise tingimused määrab iga haridusasutus ise. Juba praegu on nii ülikoolid kui ka paljud gümnaasiumid ministeeriumile kinnitanud, et nad tegelevad sobilike lahenduste otsimisega ja on valmis paindlikult tegutsema.

 

Kas praktika või praktilise töö võib asendada iseseisva tööga? Mis saab praktikaga? Õpilastel on praegu praktika periood. Kas õpilane peab hetkel käima ikka praktikal?

Praktika  regulatsioon kutseõppeasutuse seaduses ja  määrustes ei ole muutunud. Kui praktikat on võimalik sooritada, siis tuleks seda teha.

Praktilist tööd ja ettevõttes toimuvat praktikat ei saa asendada iseseisva koduse tööga. Praktika ja praktiline töö peavad olema juhendatud ja tagasisidestatud ning toimuma turvalises keskkonnas. Soovitame praktika või praktilise töö  võimalusel edasi lükata ning kasutada käesolevat olukorda teoreetilise õppe läbiviimiseks (nt muutes moodulite järjekorda rakenduskavas).

Kui ettevõttes praktika läbiviimine pole võimalik (ettevõtte tegevuse peatamise, ajutise tööülesannete ümberkorralduse või muu tõttu), ei saa ka õpilane praktikal osaleda. Praktika peatamine ning võimalikud alternatiivid jätkamiseks tuleb läbi arutada kolmepoolselt (ettevõte, õpilane, kool).

 

Kas koolil on õigus muuta õppeaasta korraldust, muuta vaheaegasid? Kas saame õpilased saata koolivaheajale ja teha õppetööd suvel?

Vastavalt KutÕS §  27 algab õppeaasta 1. septembril ja lõpeb järgmise aasta 31. augustil. Seejuures tuleb tagada õpilase jaoks õppeaastas vähemalt 40 nädalat õppetööd ja vähemalt kaheksa nädalat vaheaega. Kool saab direktori käskkirjaga ka õppeaastaks juba kehtestatud vaheaegu muuta.

 

Kas võib maksta distantsõppe puhul koolilõuna toetust? Kuidas toimetada koolilõunaga distantsõppe korral?   

Koolilõuna toetust võib maksta ainult siis, kui õpilased on praktikal. Distantsõppel olevatele õpilastele  koolilõuna toetust maksta ei saa.

 

Kui teil on küsimusi, mis puudutavad õppetööd distantsõppe perioodil, siis võtke julgesti ühendust oma rühmajuhendajaga!

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram