Töö dokumentidega väikeettevõtte igapäevases asjaajamises

Koolitaja Airi Aavik

Registreerin koolitusele

Koolituse maht: 46 akadeemilist tundi, millele lisandub 4 õppetundi iseseisvat tööd

Õppekavarühm: juhtimine ja haldus

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa. HKHK õppeklassid.

Koolituse läbiviimise aeg: 12.03-19.04.18, esmaspäev ja neljapäev, kell 17:00-20:00.

Koolitajad on Ülle Moks, Airi Aavik, Merle Zibo ja Eve Toomsar. 

Ülle on lõpetanud Tihemetsa Sovhoostehnikumi asjaajamise organseerimise eriala. Töötanud Maksuametis 25 aastat, kus oli oluline järgida asjaajamise korda ja dokumentide vormistamise õigsust. Õpetab 3. aastat bürootöö eriala õpilasi ja 8. aastat raamatupidamise eriala õpilasi. Läbi viinud erinevaid täiskasvanutele mõeldud täienduskoolituskursusi. Airi on lõpetanud Haapsalu Kolledzi „nutiõpetaja“eriala. Töötab teist aastat HKHK-s haridustehnoloogina. Koolitab erinevate haridusasutuste õpetajaid kasutama tänapäevast digimaailma õpetajatele ja õpilasele kasulikul ning vajalikul moel. Merle on Haapsalu KHK eesti keele ja kirjanduse õpetaja.

Koolitaja Ülle Moks
Koolitaja Ülle Moks

Õpetab nii noorte kui ka täiskasvanute gruppides. Merle on osalenud täiskasvanutele suunatud täienduskoolituste õppekavade koostamisel ja lektorina ka osasid ellu viinud. Evel on arhivaari kutsetunnistus aastast 2009. 2008-2016 Rahvusarhiivi Haapsalu osakonna juhataja, hetkel Rahvusarhiivi Tallinna kogumisosakonna arhivaar-inspektor, tööülesanneteks asutuste nõustamine ja dokumentide hindamine. Alates 2017. aasta kevadest on Haapsalu Kutsehariduskeskuse bürootöö eriala õpetaja.

Sihtrühm: koolitus on mõeldud bürootöötajatele (juhiabid, sekretärid, kontoriassistendid), alustavale ettevõtjale ja väikeettevõtjatele (s.h FIE-d), kel puudub erialane haridus või kes vajavad erialast täiendust (e-kiri, ametikiri ja muude dokumentide vormistamine, ühistöövahendite kasutamine) ning soovivad täiendada oma arvutikasutamise ja eesti keele õigekirja oskusi.

Õppe alustamise nõuded: koolitusel osalemise eelduseks on arvutikasutamise oskus algtasemel (tekstitöötlus, internet ja tabelarvutus)

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõppuks õppija

 • Loob gmaili konto, seadistab selle ning vormistab arvutil keeleliselt ja tehniliselt korrektseid e-kirju, lähtudes asjaajamise heast tavast.
 • Koostab ja vormistab arvutil keeleliselt ja tehniliselt nõuetele vastavaid dokumente, lähtudes asjaajamise heast tavast.
 • Valmistab dokumendid ette säilitamiseks ning arhiveerib need.
 • Kasutab igapäevatöös ja asjaajamises digitaalseid ühistöövahendeid.
 • Koostab, edastab elektroonselt ja valmistab trükised ette väljatrükiks, seadistades neid vajalikku formaati.

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

 • E-kiri
  • gmaili konto loomine
  • postkasti seadistused
  • e-kirja olemus
  • nõuded korrektse e-kirja vormistamisel
  • e-kirja koostamine näiteülesande alusel
 • Ametikiri
  • dokumendiplangid
  • dokumendi elemendid
  • nõuded ametikirja tehnilisel ja keelelisel vormistamisel
  • nõuetele vastava korrektse ametikirja koostamine
 • Organisatsioonis vormistatavad muud dokumendid (protokoll, akt, otsus, garantiikiri, volikiri)
  • nõuded dokumentidele
  • dokumentide elemendid
  • nõuetele vastavate dokumentide vormistamine
 • Dokumentide hoid ja säilitamine asutuses
  • dokumentide süstematiseerimine
  • dokumentide üle arvestuse pidamine
  • arhiivivormingud
  • arhiivihalduse hea tava
 • Vabavaralised pilvelahendused ja ühistöövahendid kontoritöös

Grupi suurus: 15 inimest

Õppekava

Osaleja avaldus

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda ka HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita avaldus, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus (motivatsioonikiri Teie avaldusel). Avaldust ei pea veel allkirjastama. Täidetud avaldust ootame tagasi aadressil koolitused@hkhk.edu.eeTeiega võetakse ühendust.

Registreerin koolitusele