IT-süsteemide nooremspetsialist

Soovin avaldust esitada

Õppeliik: 4. taseme kutseõpe, kutsekeskharidus

Nõuded alustamiseks: põhiharidus (või lõpetamata põhihariduse korral vanus vähemalt 22 aastat)

Õppekavarühm: Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad

Õppeaeg: 3 aastat

Eriala lühikirjeldus: Eriala lõpetaja saab ettevalmistuse töötamiseks arvutitehnikuna, help-desk tehnikuna, süsteemiadministraatorina või võrguspetsialistina.

Category:

Kirjeldus

Põhiõpingute moodulid:

 • Infotehnoloogilise taristu ülalhoid organisatsioonis
 • Rakendustarkvara
 • Organisatsioon ja ettevõtluskeskkond
 • IT süsteemide riistvara
 • Arvutivõrgud ja võrguseadmed
 • Arvutivõrkude haldus ja võrguteenused
 • Windows operatsioonisüsteemide haldamine
 • Linux/BSD operatsioonisüsteemide haldamine
 • Operatsioonisüsteemid
 • Rakendusserverite haldus
 • Skriptimisvahendid
 • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused

Valikõpingute moodulid:

 • Multimeedia
 • Objektorienteeritud programmeerimine
 • Laivõrgud ja Microsoft serverid
 • Kehakultuur ja sport
 • Elektroonika ja automaatika

Üldõpingute moodulid:

 • Keel ja kirjandus
 • Kunstiained
 • Loodusained
 • Sotsiaalained
 • Matemaatika
 • Võõrkeel

Õppebaas: õppekava rakendamiseks on koolil kaasaegse sisustusega arvutiklassid, kokku ligi 100 arvutit. Sisustatud on õppelabor elektroonika-, võrgu- ja riistvarapraktikate läbiviimiseks.
Praktikad toimuvad õppeaja jooksul nii koolis kui ettevõtetes. I kursusel on vaatluspraktika ettevõttes, II kursusel praktiline õpe koolis elektroonika- ja võrgulaboris, III kursusel pooleaastane ettevõttepraktika.
Kutseeksamid: Kõigil õpilastel on võimalik infotehnoloogia I taseme kutsekvalifikatsiooni omandamiseks sooritada üks EUCIP (European Certificate of Informatic Professionals) valdkonna eksamitest – juhtimine, arendus või haldus. Infotehnoloogia II taseme kutsekvalifikatsiooni omandamiseks tuleb sooritada kõigi kolme valdkonna (juhtimine, arendus ja haldus) eksamid. Eksami edukalt sooritaja saab rahvusvahelise IT-spetsialisti ja Eesti kutsekvalifikatsioonitunnistuse.

Õppekava 

Õppekeskkond

Välispraktikablogid Taani blogi, Itikad Saksamaal, London 2015, IT Taanis

Töötukassa toetus IT-valdkonnas õppijatele

Töötaval inimesel või registreeritud töötul on alates 1. maist 2017 IT-valdkonnas õppima astujatel võimalik taotleda rahalist toetust. Toetuse saamiseks tuleb kindlasti pöörduda enne õppima asumist Töötukassa poole, et määrata kindlaks tingimustele vastavavus. Juba kooli nimekirja vastuvõetud õpilastele toetus ei kehti. Tasemeõppes osalemise toetus töötajale või registreeritud töötule IT-valdkonnas

Vilistlane: Ahti

HKHK, meie kool (lõputöö, Ronald Must)

VideoCV (lõputöö, Raido Sillaste)

 

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram