Kutseõppe 4. tase

Neljanda taseme kutseõpe – õpingute alustamise tingimuseks on põhiharidus.

Neljanda taseme kutseõppe õppekavad jagunevad:

  • kutsekeskharidusõppe õppekavad – lõpetaja omandab lisaks kutsele ka keskhariduse, erandina võivad kutsekeskharidusõppes õpinguid alustada ka vähemalt 22-aastased põhihariduseta inimesed, kellel on põhiharidusele vastavad oskused ja teadmised, õppe maht on 180 EKAP*, praktilise töö ja praktika osakaal õppekavas on vähemalt 35%
  • esmaõppe õppekavad – õppe maht on 15–150 EKAP*, praktilise töö ja praktika osakaal õppekavas on vähemalt 50%
  • jätkuõppe õppekavad – õpingute alustamiseks on lisaks põhiharidusele vajalik 4. kvalifikatsioonitaseme kutse või sellele vastavad oskused ja teadmised, õppe maht on 15–60 EKAP*, praktilise töö ja praktika osakaal õppekavas on vähemalt 50%.

Kirjeldus

* EKAP – Eesti kutsehariduse arvestuspunkt. Üks EKAP vastab 26 tunnile õpilase õpinguteks kulutatud tööle. Ühe õppeaasta maht on 60 EKAP.

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram