Tegevusjuhendaja

Soovin avaldust esitada

Õppeliik4. taseme kutseõpe, esmaõpe

Nõuded alustamiseks: keskharidusega täiskasvanu

Õppekavarühm: Sotsiaaltöö ja nõustamine

Õppeaeg: 1 aasta

Õppekorraldus: tsükliõpe 2 korda kuus T-K

Eriala lühitutvustus: Tegevusjuhendaja on erihoolekande spetsialist, kes juhendab ja toetab psüühilise erivajadusega inimest igapäevatoimingute ning töö- ja huvitegevuste sooritamisel, et tagada maksimaalne iseseisvus ja elukvaliteet. Tegevusjuhendaja töötab meeskonnas ning teeb juhendatava huvides koostööd sotsiaal- ja ametnikevõrgustikuga.

Kirjeldus

Põhiõpingute moodulid:

 • Kliendi sotsiaalsete oskuste arendamine
 • Kliendi tegevusvõime arendamine, säilitamine ja toetamine
 • Kliendi juhendamine ja toetamine igapäevaelu toimingutes ja vabaaja tegevustes
 • Kliendiga seotud võrgustiku loomine ja hoidmine
 • Kliendi toetamine õppimisel ja töötamisel
 • Karjääriplaneerimine ja ettevõtluse alused

Valikõpingute moodulid

 • Dementsusega inimese toimetuleku toetamine
 • Rehabilitatsiooni alused
 • Käte ja jalgade hooldus eakale ja puudega kliendile
 • Võõrkeel (vene keel)
 • Digiajastu tehnoloogiate kasutamine õppimises ja erialases arengus

Õppebaas:  Teoreetiline ja osa praktilisest õppest toimub kooli õppeklassides, praktiline õpe Haapsalu rehabilitatsiooni- ning hoolekandeasutustes.
Praktikad: Praktika toimub paralleelselt õppetööga. Juba tööalaga seotud õppijatel on võimalik arvestada töökogemust praktika osana.
Kutseeksamid: Kõigil õpilastel on võimalik taotleda Tegevusjuhendaja, tase 4  kutsekvalifikatsiooni.

Õppekava

Töötukassa toetus õppijale

Töötaval inimesel või registreeritud töötul on alates 1. maist 2017 õppima astujatel võimalik taotleda rahalist toetust. Toetuse saamiseks tuleb kindlasti pöörduda enne õppima asumist Töötukassa poole, et määrata kindlaks tingimustele vastavavus. Juba kooli nimekirja vastuvõetud õpilastele toetus ei kehti. Tasemeõppes osalemise toetus töötajale või registreeritud töötule.