Haapsalu nelja kooli kommunikatsiooniprojekt sai rahastuse

Kevadel kavandatud Haapsalu nelja kooli koostööprojekt „HAKOLA – Haapsalu koolide kommunikatsioonilabor“ sai meetmest „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ toetuse summas 198 600 eurot. HKHK partneriteks projektis on Läänemaa Ühisgümnaasium (LÜG), Haapsalu Põhikool (HPK) ja Uuemõisa Lasteaed-Algkool (ULA). Projekti läbi luuakse Haapsalu Kutsehariduskeskuse ruumidesse uuendusliku seadmepargiga kommunikatsioonilabor õpilaste suhtlemis- , koostöö- ja IT oskuste, aga ka loovuse ja ettevõtlikkuse arendamiseks.

Kommunikatsioonilabori idee sai alguse probleemist, et tänapäeva noortel jääb puudu suhtlemisjulgusest ja -oskusest, aga ka eneseväljendusoskusest, sest suhtlusvõrgustikes suheldakse üksteisega enamasti lühikeste sõnumite kaudu. Kuid tänapäeval, kus tööelus järjest tähtsustatakse koostööd ja meeskonnatööoskusi, muutub suhtlemisoskuse ja –julguse puudumine noorel takistavaks teguriks nii erialase töö leidmisel kui tööl püsimisel. Lisaks on tänapäeval suur osa suhtlusest kolinud visuaalsesse maailma. Infokülluse ajastul on sõnumid kasvanud piltideks ja sümboliteks, logodeks ja brändideks, mis kommunikeeruvad üle maailma ilma keelebarjäärideta. See eeldab noortelt oskust neist aru saada, visuaalsete sõnumite rägastikus elutervelt orienteeruda, seega ka visuaalne suhtlemisoskus on tänapäeval hädavajalik.

Õppelaboris ongi 2 suunda – suulise suhtlemise arendamiseks lõimitakse eesti keelt ja kirjandust, võõrkeeli ja informaatikat ning visuaalse kommunikatsiooni arendamiseks lõimitakse kunstiaineid, tehnoloogiat ja informaatikat. Loodavasse laborisse kogutakse kokku õppetöö uuenduslikud tehnoloogilised lahendused, mis igapäevaselt koolides veel kasutusel ei ole ning mis annaksid õppimisele uue dimensiooni. Lisaks suhtluse arendamisele on uuenenud keskkonnas võimalik noortele edasi anda ka aine- ja erialaseid teadmisi neile huvipakkuvamal ja arusaadavamal viisil.

Projekt sündis nelja kooli koostöös ning loodavas laboris saab iga kool viia läbi lõimitud ainetunde ja projektipäevi ühel päeval nädalas. Loodav õppekeskkond on väljakutseks õpetajatele, kes lisaks labori seadmepargi, tehnoloogiate ja tarkvaratundmisele peavad ette valmistama ka uudset õppematerjali õppetöö läbiviimiseks kommunikatsioonilaboris.

Projekt kestab 3 aastat. Esimesel aastal toimub uue õppekeskkonna väljaarendamine, õpetajate koolitamine ja õppematerjalide ettevalmistamine, õppetöö saab kavandatud mahus alguse 2019.  aasta septembris.