Krohvimis- ja stukkdekooritööde koolitus

Koolitaja Inge Gagarina

Registreerin koolitusele

Koolituse maht: 80 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: ehitus ja tsiviilrajatised

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa. Ehitusmaja. Tennise 10/12

Koolituse läbiviimise aeg: 9. oktoober kuni 29. november (T, N), kell 17:00 – 21:00 (5 akad tundi korraga).

Koolitaja on Inge Gagarina. Inge on ehituseriala kutseõpetaja Haapsalu Kutsehariduskeskuses (kutseõpetaja tase 6). Asavahemikul 2008 – 2014 oli ta Hiiumaa Ametikoolis restaureerimise kutseõpetaja. Tal on töökogemus ehitusettevõttes Haasoja.

Sihtrühm: koolitus on mõeldud madala erialase kvalifikatsiooniga või kvalifikatsioonita ehitustöölistele, kes soovib oma oskuseid krohvimistöödes täiendada, et oma konkurentsivõimet tööturul parandada (50 + vanusele).

Õppe alustamise nõuded: kasuks tuleb varasem töökogemus ehitusvaldkonnas. Tervislik seisund peab võimaldama tööd ehitusvaldkonnas.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõppuks õppija

  • Kavandab tööprotsessi, valib materjalid ja töövahendid, lähtudes etteantud tööülesandest.
  • Krohvib etteantud kvaliteedinõuetele vastavalt ehitise sise- ja välispinna ning teeb krohviparandustöid, lähtudes etteantud tööülesandest ja järgides krohvimistöödel energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning töötervishoiu-, tööohutus- ja keskkonnaohutusnõudeid.
  • Valmistab stukkornamendi vorme ja mudeleid, ning lihtsamaid puuduvaid stukkdetaile, kinnitamise võtted ja viimistleb ja värvib valmis ehisdetailid, kasutades selleks õigeid töövõtteid.

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

  • Praktiline töö: töövõtted krohvimistöödel
  • Töövahendid ja tööprotsess
  • Stukkdekoori töövahendid ja tööprotsess

Grupi suurus: 12  inimest

Õppekava

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjagaTasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust.

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele