Krohvimistööde koolitus

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 60 akadeemilist tundi (20 õppetundi auditoorset töö ja 40 akad tundi praktilist õpet)

Õppekavarühm: ehitus ja tsiviilrajatised

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa. Ehituslabor ja teooriklass. Tennise tn 6.

Koolituse läbiviimise aeg: 4. aprill – 11. mai, kell 17:00 -21:00. Teisipäeviti ja neljapäeviti. Üks õppepäev on 5 akad tundi pikk. Kokku on 12 koolituspäeva.

Koolitaja on Inge Gagarina. Inge on ehituseriala kutseõpetaja Haapsalu Kutsehariduskeskuses ja töötas varem kutseõpetajana Hiiumaa Ametikoolis.

Sihtrühm: täiskasvanud või erialase haridusega inimesed, kes soovivad teadmisi saada krohvimisest ja leida ehitusvaldkonnas tööd, aga ka täienduskoolitust vajavad ehitusvaldkonna töötajad ja abitöölised.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõppuks õppija

 • Omab ülevaadet krohvimisel kasutatavatest materjalidest, töövahenditest
 • Kavandab tööprotsessi, valib materjalid ja töövahendid, lähtudes etteantud tööülesandest
 • Krohvib etteantud kvaliteedinõuetele vastavalt ehitise sise- ja välispinna ning teeb krohviparandustöid, lähtudes etteantud tööülesandest
 • Järgib krohvimistöödel energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning töötervishoiu-, tööohutus- ja keskkonnaohutusnõudeid

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

 • Sissejuhatus krohvitöödesse (10 auditoorset tundi)
  Krohvi otstarve ja liigid.
  Traditsioonilised krohvimördid (liigid, omadused, kasutamine).
  Lubimördi omadused ja koostis.
  Savi kasutamine krohvimördis.
  Savimördi omadused ka kasutamine.
  Tsementmördi koostis ja kasutamine.
  Tööriista, töövahendid ja seadmed nende kasutamistingimused, hooldamine.
 • Tööde tehnoloogiline järjekord ja nõuded (5 auditoorset ja 10 praktilist õppetundi)
  Erinevate pindade (puit, kivi, betoonpinnad.) ettevalmistamine krohvimiseks.
  Pindade puhastamine, loodimine ja majakate paigaldamine.
  Niiskustõkketööd.
  Mittekrohvitavate pindade kaitsmine.
  Oma töökoha korraldamine
  Materjalide ja töövahendite valik.
 • Praktilised krohvimistööd (5 auditoorset ja 30 praktilist õppetundi)
  Mördi pinnalekandmise viisid.
  Nurkade ja avakülgede krohvimine.
  Nõgus- ja kumerpindade krohvimine.
  Krohvimine lubimördiga (segu valmistamine, krohvikihid, majakad)
  Energiatõhusa ehitamise põhimõtteid.
  Keskkonnaohutusnõudeid krohvimistöödel.
  Tööohutus. Tööohutusealane instrueerimine.

Grupi suurus: 14 inimest

Õppekava