Kuidas kasvatada heaolu tööl ja igapäevaelus?

Registreerin koolitusele

Koolitaja Külli Luuk

Koolituse maht: 130 akadeemilist tundi, sh 24 kontakttundi ja 106 tundi iseseisvat tööd

Õppekavarühm: isikuareng

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa, Haapsalu Kutsehariduskeskus

Koolituse läbiviimise aeg:

 • 14. märts; 21. märts; 28. märts kell 17.00 – 20.00
 • 04. aprill; 11. aprill; 18. aprill kell 17.00 – 20.00

Koolitaja on Külli Luuk. Külli on õppinud Tartu Ülikoolis sotsiaaltööd (BA 2003) ja sotsioloogiat (MA 2006). Töökogemus on haridus- ja sotsiaalvaldkonnas,  praegu töötab Tervise Arengu Instituudis töökohtade valdkonna vanemspetsialistina.

Sihtrühm: koolitus on mõeldud  kõigile neile, kes soovivad oma töö- ja elukeskkonda terviseteadlikult kujundada. Koolitus sobib ka töökeskkonna volinikele.

Eesmärk ja õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab eristada ja hinnata terviseriske töö- ja olmesituatsioonides;
 • on teadlik erinevatest tervist ja heaolu mõjutavatest faktoritest elukaare erinevatel etappidel;
 • mõistab oma rolli  heaolu, sh tervisliku keskkonna kujundamisel, nii töökohal kui elukeskkonnas, luues selleks eeldused läbi oma teadliku käitumise ja oskusliku keskkonna kujundamise.

Kursuse teemad: (Õppekava)

 • Terviseteadlikkus igapäevavalikutes ja -käitumises, nende teadmiste rakendamine
 • Oskus näha ja märgata oma töö- ja elutoimingutes olevaid riske
 • Tervisekultuuri kujundamine töökohal: mõttekaaslaste leidmine, koostöö
 • Heaolu ja tervise tähendus; terviseriskide ning- vajaduste haldamine ja hoidmine elu erinevatel etappidel
 • Tööheaolu kujundamise oskused: oskus märgata mõjureid, enda ja teiste tervise eest seismine.
 • Teadlike valikute tegemise oskus oma igapäevatoitumises ja -liikumises, kui oluline füüsilist ja vaimset heaolu mõjutav tegur.u
 • Vaimse tervise hoidmine: tasakaalus püsimine. Enda ja teiste vaimse tervise säästmise põhimõtted ja võimalused, kirjutatud ja kirjutamata reeglid. Hea psühhosotsiaalse mikrokliima hoidmise põhimõtted. Töökiusamine, ahistamine, selle märkamine ja sellele vastuastumine
 • Tervist toetava elu- ja töökeskkonna kujundamise põhimõtted ja viisid, arvestades füüsilisi, füsioloogilisi, keemilisi, bioloogilisi, psühhosotsiaalseid ohutegureid.

Grupi suurus: 8-15 inimest

Täiendkoolitusena testitav õppekava on valminud HPP projekti raames, mille eesmärk on terviseedenduse valdkonna õppekavade uuendamine Lääne-Eesti ja Helsingi-Uusimaa regioonis. Projekti rahastab Central Baltic Programm 2014-2020. Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram