Lapsehoidjate koolitus arendab nii õppijaid kui juhendajaid

Juba kolmandat aastat õpetatakse Haapsalu Kutsehariduskeskuses töökohapõhises õppes lapsehoidjaid. Oma mõtteid ja arvamusi lasteaiatöötajate koolitamisest õpipoisiõppes jagab meiega Laulasmaa Kooli Lasteaia vanemõpetaja Jana Hinno.

Juhendan lapsehoidja eriala praktikante juba teist aastat. Mõlemal korral on tegemist olnud õpetaja abidega, kes töötavad igapäevaselt meie lasteaias ja soovivad ennast erialaselt täiendada. On hea, et praktikandiks on korraga olnud üks õppur, sest suuremat gruppi põhitöö kõrvalt juhendada oleks ajaressursi puudumise tõttu peaaegu võimatu.

Lapsehoidja õppekava on mahukas ja mitmekülgne

Üheaastase väljaõppe kogumaht on 1081 akadeemilist tundi, millest praktika moodustab 2/3 ning toimub õppija töökohas. Mahukas õppetöö sisaldab palju iseseisvaid töid ja arvestusi. Õppekava läbimine lõpeb lapsehoidja 4. taseme kutseeksamiga.

Õppekavasse kuuluvad mitmed ained nagu: turvalise lapsehoiuteenuse tagamine, sotsiaalpoliitika, lastekaitse, võrgustikutöö, eetika ja kutsestandard. Teise põhimooduli sisuks on lapse kasvu ja arengu toetamine, erivajaduse liigid ja kombeõpetus, kõne ja psüühiliste protsesside areng erinevas arenguastmes, arengupsühholoogia ja pedagoogika. Kolmas suurem teema on lapse tervise edendamine ja lapse eest hoolitsemine, vigastused, õnnetused, haigused ja terviseedendus. Õppetöö käigus saab õppija lisaks veel teadmisi karjääri planeerimisest, ettevõtluse alustest ja arvutiõpetusest.

Silmaringi avardav õppekorraldus

Praktikant käib 2 korda kuus Haapsalu Kutsehariduskeskuses õppepäevadel, osaleb tundides ning vahetab kogemusi teiste õppuritega. Kool võimaldab õppekäike kohalikesse lasteaedadesse, toimub kodutööde hindamine ja õppijate tagasiside andmine koolile õppeprotsessi kohta. Vähemalt 4 korda õppeaastas kohtuvad koolis praktikajuhendajad, kes annavad tagasisidet praktikantide kohta ning jagavad omavahel infot ja kogemusi.

Sel aastal viidi praktikajuhendajad ja praktikandid ühisele õppekäigule Haapsalu lasteaeda Vikerkaar. Külastuse raames said erinevate lasteaedade praktikajuhendajad ülevaate kohaliku lasteaia toimetamistest ja mitmeid praktilisi nippe, kuidas muuta mitmekesisemaks lasteaia igapäevane õppe-ja kasvatustegevus.

Koos praktikantidega arenevad ja õpivad ka praktikajuhendajad

Sel õppeaastal on olnud praktikajuhendajatel ka hea võimalus osaleda mitmel kasulikul koolitusel. Läbi koolitusprojekti osalesime koolitusel „Korrektne eesti keel“ , mida viis läbi Eesti Keele Instituudi lektor Tuuli Rehemaa. Sai täiendada oma teadmisi kirjaoskuse vallas ja kurssi viia end uute muudatustega õigekirjas. Mastery Koolitus OÜ koolitaja Merike Mitt viis läbi ajajuhtimise koolituse „Kuidas teha arukamalt, mitte rohkem“, kuhu olid kaasatud HKHK koostööpartnerid. Päev oli täis mõtlemist, enese sisse vaatamist, praktilisi harjutusi ning näpunäiteid.

Suurem osa väljaõppest töökohapõhises õppes toimub lasteaias kohapeal. Kahtlemata on see lisakoormus juhendajale, aga enda puhul leian, et läbi selle arenen ma ka ise. Seda suurem on rõõm jagada oma teadmisi ning kogemusi praktikandiga. Õppija peab praktikapäevikut, millega saab juhendaja olla igapäevaselt kursis ja omada ülevaadet Google Drive vahendusel. Juhendaja ja praktikandi vahelised arutelud toimuvad tavaliselt peale tööaega. Minu juhendatavad on mõlemad väga tublid õppijad – entusiastlikud, püüdlikud ja ehtsad “lasteaiainimesed”.. Tegemist on töötajatega, kellele on oluline eneseareng ja täiendõpe.

Õppetöö HKHK-s on paindlik ja õppijaid arvestav

Mõlemad praktikandid on kiitnud Haapsalu Kutsehariduskeskuse õppejõude, kes on väga vastutulelikud ja paindlikud õppurite suhtes. Oluline aspekt on kindlasti see, et lapsehoidjate väljaõpe on tasuta. Olles tubli ja kohusetundlik kohalkäija ja kodutööde tegija, makstakse lisaks ka õppetoetust.

Õppijad on esile toonud põnevad robootika tunnid Uuemõisa Lasteaed-Algkoolis ja õppekäigu Vikerkaare lasteaeda. Lemmiklektoriteks minu juhendatavatele on olnud Airi Aavik ja Kristin Veltri. Tänu õppimisele oskavad koolituse läbinud nüüd oma igapäevatöös pöörata suuremat tähelepanu lapse turvalisusele lasteaias ning muuta rühmakeskkond innovaatilisemaks ja ohutumaks võrreldes varasemaga. Kiidetud on majutusvõimalust õppetöö ajal kooli hostelis ja õppetöö korraldust.

Kitsaskohtadena mainisid praktikandid suurt vahemaad kodu ja kooli vahel (üks õppur käis Keilast, teine Laulasmaalt). Sarnaseid koolitusi võiks korraldada ja läbi viia näiteks ka Tallinnas, et Harjumaa inimestel oleks lihtsam vajalikul koolitusel osaleda.

Praktikajuhendajana arenen ka ise targemaks ja paremaks

Mida mina kui juhendaja olen õppinud nendest kahest aastast? Kindlasti tooksin esile Haapsalus käimise, väga ilus linn! Olen arenenud ja õppinud koos koos oma praktikantidega targemaks ja paremaks. Olen teada saanud Google Drive olemasolust ja selle võimalustest. Tänu Haapsalu Kutsehariduskeskuse lapsehoidja väljaõppele töötavad paljudes lasteaedades kvalifitseeritud lapsehoidja eriala 4. taseme spetsialistid. Soovitan soojalt kõigile lasteaedades töötavatele õpetaja abidele järgneval õppeaastal osaleda lapsehoidjate koolitusel. Saate võimaluse enesearenguks ja „olla parem“ oma erialasel tööl.

Ise olen lõpetanud Tallinna Ülikooli alushariduse pedagoog nõustaja magister (2010) ja lasteaiaõpetajana töötanud 14 aastat, millest 8 aastat vanemõpetajana.

Jana Hinno
Laulasmaa Kooli lasteaed vanemõpetaja