Maalrikoolitus

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 60 akadeemilist tundi (15 õppetundi auditoorset tööd ja 45 õppetundi praktilist õpet)

Õppekavarühm: ehitus ja tsiviilrajatised

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa, HKHK ehitusmaja (Tennise tn 6)

Koolituse läbiviimise aeg: 20. märts – 8. mai, algusega kell 17:00 – 20:00 (4 õppetundi korraga). Kurus toimub 15 õppepäeva, esmaspäeviti ja kolmapäeviti.

Koolitaja: Mati Kisant, HKHK ehitusvaldkonna kutseõpetaja ja pikaajaline koolitaja.

Sihtrühm: koolitus on mõeldud madala erialase kvalifikatsiooniga või kvalifikatsioonita töötajale, kes soovib oma oskuseid maalritöödes täiendada, et oma konkurentsivõimet tööturul parandada (50 +). Õppe alustamise nõuded: tervislik seisund peab võimaldama tööd ehitusvaldkonnas ja kokkupuudet kemikaalidega.

Eesmärk ja väljundid: koolituse tulemusena suudab õppija valida teostavate tööde järjekorda ning korraldada töökoha. Teab töövõtteid ja vahendeid ning teostada iseseisvalt ettevalmistatavad tööd. Valmistab ette värvitavad pinnad, krundib, tasandab ja pahteldab ja teeb järeltöötlemist. Värvib ja lakib sise- ja välispindu järgides energiatõhusa eitamise põhimõtteid ning töötervishoiu ja keskkonnaohutusest tulenevaid nõudeid.

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

  • Tuleohutusalase hinnangu andmine materjalidele
  • Uste ja akende ettevalmistamine, pahteldamine, värvimine
  • Viimistletavate pindade ettevalmistamine
  • Värvitavate pindade kruntimine, tasandamine ja pahteldamine ning järeltöötlemine
  • Vuukide ja ühenduskohtade hermetiseerimine
  • Värvimine, lakkimine ja õlitamine

Grupi suurus: 12 inimest

Õppekava