Plaatimis- ja hüdroisolatsioonitööde koolitus

Registreerin koolitusele

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolitaja Inge Gagarina

Koolituse maht: 60 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: ehitus ja tsiviilrajatised

Koolituse läbiviimise koht: Ehitusmaja, Tennise 10/12, Uuemõisa, Haapsalu. Teoreetiline õpe toimub tasemeppeks mõeldud klassis, praktiline õpe ehituslaboris. Kõik vajalikud vahendid annab kool, õppija võtab praktilisse tundi kaasa vahetusriided ja jalanõud.

Koolituse läbiviimise aeg: 22.10 – 28.11.19 (T, N), kell 17:00-21:00

Koolitaja on Inge Gagarina. Koolitaja on ehituseriala kutseõpetaja (tase 6) Haapsalu Kutsehariduskeskuses, aastatel 2008 – 2014 oli ta  kutseõpetaja Hiiumaa Ametikoolis restaureerimise kutseõpetaja.

Sihtrühm: koolitus on mõeldud madala erialase kvalifikatsiooniga või kvalifikatsioonita ehitustöölistele, kes soovib oma oskuseid plaatimistöödes täiendada, et oma konkurentsivõimet tööturul parandada (50 +).

Õppe alustamise nõuded: kasuks tuleb varasem töökogemus ehitusvaldkonnas. Tervislik seisund peab võimaldama tööd ehitusvaldkonnas.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija

  • Paigaldab tootja paigaldusjuhendi järgi horisontaalse- ja vertikaalse hüdroisolatsiooni
  • Järgib energiatõhusa ehitamisepõhimõtteid ning töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid ning ennetab võimalikke vigu soojustus- ja isolatsioonimaterjalide paigaldamisel;
  • Valib materjalid ja töövahendid vastavalt etteantud tööülesandele, valmistab ette aluspinna ning plaadib tasapinnalised seina- ja põrandapinnad keraamiliste või kiviplaatidega, järgides etteantud kvaliteedinõudeid;

Kursuse teemad on täpsemalt õppekavas

  • Sissejuhatus hüdroisolatsioonitöödesse
  • Sissejuhatus plaatimistöödesse
  • Tööde tehnoloogiline järjekord ja nõuded
  • Töötervishoiu-ja tööohutusnõuded plaatimistöödel

Grupi suurus: 12 inimest

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjagaTasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid. Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust.

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram