Sillutiste rajamise tehnoloogilised võtted

Registreerin koolitusele

Koolituse maht: 40 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: ehitus ja tsiviilrajatised

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa. Ehitusmaja. Tennise 10/12

Koolituse läbiviimise aeg: täpsustamisel

Koolitaja on Tõnu Tammesalu. Ta on lõpetanud Tallinna Polütehnilise Instituudi tööstus- ja tsiviilehituse erialal (ehitusinsener, 1986). Haapsalu Kutsehariduskeskuse ehituseriala kutseõpetaja  (al 2006). Haapsalu linnavalitsuse ehitusinspektor (al 2014).

Sihtrühm: täiskasvanud, kes soovivad oma ehitusalaseid teadmisi  täiendada, et parandada konkurentsivõimet tööturul (sh 50+ vanuserühma kuuluvad isikud). Eelnevad ehitusalased oskused ei ole nõutavad.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõppuks õppija

  • tunneb betoonsillutuskivide liigitust ja sillutuskividele esitatavaid kvaliteedinõudeid, äärekivide liigitust ja kvaliteedinõudeid; alustäitematerjale; abimaterjale.
  • arvutab keerukamate geomeetriliste kujudega platside pindalasid, jagades need lihtsamateks geomeetrilisteks kujunditeks;
  • leiab vajalikke materjalikoguseid (alustäide, geotekstiil, sillutiskivid, äärekivid), valib tööriistad ja töövõtted ja teab töötervishoiu nõudeid ja paigaldab äärekive ja ääre- ja betoonist sillutuskive.

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

  • Materjalid ja töövahendid. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded kivisillutistöödel
  • Erialased arvutusülesanded
  • Aluse ettevalmistamine
  • Töökoha korraldamine. Materjalide ettevalmistamine. Nõuded kalletele ja kallete rajamine. Betoonist sillutiskivide paigaldamine ettevalmistatud alusele. Betoonist sillutiskivide lõikamine. Betoonist veerennide paigaldamine. Betoonist äärekivide paigaldamine. Looduslikest kivimaterjalist sillutiskatete paigaldamine

Grupi suurus: 12  inimest

Õppekava

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjagaTasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust.

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele