Kuidas kasvatada heaolu tööl ja igapäevaelus?

Registreerin koolitusele

Koolitaja Külli Luuk

Koolituse maht: 130 akadeemilist tundi, sh 24 kontakttundi ja 106 tundi iseseisvat tööd

Õppekavarühm: isikuareng

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa, Haapsalu Kutsehariduskeskus

Koolituse läbiviimise aeg:

14. märts; 21. märts; 28. märts kell 17.00 – 20.00

04. aprill; 11. aprill; 18. aprill kell 17.00 – 20.00

Koolitaja on Külli Luuk. Külli on õppinud Tartu Ülikoolis sotsiaaltööd (BA 2003) ja sotsioloogiat (MA 2006). Töökogemus on haridus- ja sotsiaalvaldkonnas,  praegu töötab Tervise Arengu Instituudis töökohtade valdkonna vanemspetsialistina.

Sihtrühm: koolitus on mõeldud  kõigile neile, kes soovivad oma töö- ja elukeskkonda terviseteadlikult kujundada. Koolitus sobib ka töökeskkonna volinikele.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab eristada ja hinnata terviseriske töö- ja olmesituatsioonides;
 • on teadlik erinevatest tervist mõjutavatest faktoritest elukaare erinevatel etappidel;
 • mõistab oma rolli tervisliku keskkonna kujundamisel nii töökohal kui elukeskkonnas, luues selleks eeldused läbi oma teadliku käitumise ja oskusliku keskkonna kujundamise.

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

 • Terviseteadlikkus igapäevavalikutes ja -käitumises, nende teadmiste rakendamine
 • Oskus näha ja märgata oma töö- ja elutoimingutes olevaid riske
 • Tervisekultuuri kujundamine töökohal: mõttekaaslaste leidmine, koostöö
 • Tervise tähendus; terviseriskide ning- vajaduste haldamine ja hoidmine elu erinevatel etappidel
 • Tervis ja sõltuvuskäitumine: teadlikkus valikutega kaasnevatest riskidest, oskus märgata, enda ja teiste tervise eest seista. Sõltuvuse kujunemise etapid, nende mõistmine
 • Tasakaalustatud toitumise põhimõtted ja selle tähtsus tervisele. Füüsilise aktiivsuse tähtsus. Teadlike valikute tegemise oskus oma igapäevatoitumises ja -liikumises
 • Vaimse tervise hoidmine: tasakaalus püsimine. Enda ja teiste vaimse tervise säästmise põhimõtted ja võimalused, kirjutatud ja kirjutamata reeglid. Hea psühhosotsiaalse mikrokliima hoidmise põhimõtted.Töökiusamine, ahistamine, selle märkamine ja sellele vastuastumine
 • Tervist toetava elu- ja töökeskkonna kujundamise põhimõtted ja viisid, arvestades füüsilisi, füsioloogilisi, keemilisi, bioloogilisi, psühhosotsiaalseid ohutegureid

Grupi suurus: 8-15 inimest

Õppekava

Täiendkoolitusena testitav õppekava on valminud HPP projekti raames, mille eesmärk on terviseedenduse valdkonna õppekavade uuendamine Lääne-Eesti ja Helsingi-Uusimaa regioonis. Projekti rahastab Central Baltic Programm 2014-2020

Registreerin koolitusele