Töö dokumentidega väikeettevõtte igapäevases asjaajamises

Registreerin koolitusele

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 46 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: sekretäri ja kontoritöö

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa. Haapsalu. Õpe toimub enamasti arvutiklassis 301, mis on mõeldud erialase tasemeõppe elluvimiseks, olemas on arvutid ja töökohad ning muud õppeks vajalikud vahendid.

Koolituse läbiviimise aeg: 23. september kuni 4. november, kell 17:00

Koolitajad

 • Ülle Moks on lõpetanud Tihemetsa Sovhoostehnikumi asjaajamise organseerimise eriala. Töötanud Maksuametis 25 aastat, kus oli oluline järgida asjaajamise korda ja dokumentide vormistamise õigsust.
 • Airi Aavik on lõpetanud Haapsalu Kolledži „nutiõpetaja“ eriala ja Tallinna Ülikooli magistriõpingud. Airil on tehnikateaduste magistrikraad. Töötab HKHK-s haridustehnoloogina. Koolitab erinevate haridusasutuste õpetajaid kasutama tänapäevast digimaailma õpetajatele ja õpilasele kasulikul ning vajalikul moel.
 • Merle Zibo on HKHK eesti keele ja kirjanduse õpetaja. Õpetab nii noorte kui ka täiskasvanute gruppides. Merle on osalenud täiskasvanutele suunatud täienduskoolituste õppekavade koostamisel ja lektorina ka osasid ellu viinud.
 • Eve Toomsar on arhivaari kutsetunnistusega koolitaja ja hetkel Rahvusarhiivi Tallinna kogumisosakonna arhivaar-inspektor, tööülesanneteks asutuste nõustamine ja dokumentide hindamine. Alates 2017. aasta kevadest on HKHK bürootöö eriala õpetaja.

Sihtrühm: koolitus on mõeldud bürootöötajatele (juhiabid, sekretärid, kontori assistendid), alustavale ettevõtjale ja väikeettevõtjatele (s.h FIE-d), kel puudub erialane haridus või vajavad erialast täiendust (e-kiri, ametikiri ja muude dokumentide vormistamine, ühistöövahendite kasutamine) ning soovivad täiendada oma arvutikasutamise ja eesti keele õigekirja oskusi.

Õppe alustamise nõuded: koolitusel osalemise eelduseks on arvutikasutamise oskus algtasemel (tekstitöötlus, internet ja tabelarvutus)

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija

 • Loob gmaili konto, seadistab selle ning vormistab arvutil keeleliselt ja tehniliselt korrektseid e-kirju, lähtudes asjaajamise heast tavast.
 • Koostab ja vormistab arvutil keeleliselt ja tehniliselt nõuetele vastavaid dokumente, lähtudes asjaajamise heast tavast.
 • Valmistab dokumendid ette säilitamiseks ning arhiveerib need.
 • Kasutab igapäevatöös ja asjaajamises digitaalseid ühistöövahendeid.
 • Koostab, edastab elektroonselt ja valmistab trükised ette väljatrükiks, seadistades neid vajalikku formaati.

Kursuse teemad on täpsemalt õppekavas

 • E-kiri ja ametikiri
 • Organisatsioonis vormistatavad muud dokumendid
 • Dokumentide hoid ja säilitamine asutuses
 • Vabavaralised pilvelahendused ja ühistöövahendid kontoritöös

Grupi suurus: 10 inimest

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjagaTasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid. Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust.

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram